دیــروز مردم عراق و لبنــان به مداخالت خارجی در این دو کشور واکنش نشان دادند و پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را لگد مال کردند. * معترضان شــعارهایی مانند »هرگز هرگز آمریکا« و »هرگز هرگز اسرائیل« سر دادند. * عراقی ها و لبنانی ها با این اقدام خود، نشان دادند که نسبت به نقشه های رژیم صهیونیستی و آمریکا در سوء اســتفاده از مطالبات قانونی آنان، آگاه هستند. * آمریــکا به همــراه امــارات و رژیم های صهیونیستی و ســعودی، از ماه ها پیش در تدارک بر هم زدن اوضاع عراق و لبنان بوده اند. * »احمد الصافی« نماینده آیت اهلل »سید علی سیســتانی« مرجع عالی شیعیان در عراق، اعالم کرد که مرجعیــت مخالف آتش زدن و غارت اموال دولتی و شخصی است. * سازمان شفافیت عراق طی بیانیه ای اعالم کرد ، حکم بازداشــت و جلــب 60 نماینده و مسئول محلی را صادر کرده است. 

منبع : دنیای خبر |گزارش خبری تحلیلی کیهان از آخرین تحوالت عراق و لبنان پرچم های آمریکا و اسرائیل در عراق و لبنان لگدما
برچسب ها : عراق ,لبنان ,صهیونیستی ,آمریکا ,دادند ,رژیم ,»هرگز هرگز ,رژیم صهیونیستی ,نشان دادند